پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
مهندس محمد حسن محمدی
سمت : شهردار

میزان تحصیلات: فوق لیسانس معماری 
سوابق :

معاون فنی و شهرسازی
مدیر دایره عمران

کارشناس عمران
عضو کد دار نظام مهندسی
مدرس دانشگاه
عضو هیئت مدیره سازمان آتش نشانی برازجان
عضو کمیسیون فنی وتخصصی شهرداری
عضو کمیسیون ارزشیابی شهرداری
عضو کمیسیون فنی وبازرگانی شهرداری
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0