پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 محمد جامعی
سمت: معاون اجرایی وخدمات شهری
مدیر  شهرسازی
میزان تحصیلات: لیسانس

سوابق:

کارشناس عمران

عضو کمیته فنی وبازرگانی شهرداری برازجان

مدیر زیباسازی وترافیک شهرداری برازجان 

 


5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0