پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
مدیر بازرسی و ارزشیابیکریم اسفندیاری

پست سازمانی فعلی: مدیربازرسی وارزشیابی

مدرک تحصیلی: کاردانی حقوق

سوابق کاری:

مسئول اشتغال ایثارگران اداره کار وامور اجتماعی شهرستان دشتستان
معاون اجتماعي فرهنگي
متصدی ارزشیابی شهرداری
عضوکانون مداحان کشور واستان
عضو کمیته طرح طبقه بندی مشاغل
عضوکمیسیون فرهنگی شهرداری
عضوکمیسیون نامگذاری شهرداری
فعال فرهنگی شهرستان دشتستان

5.2.1.0
V5.2.1.0