پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیر ITمیثم خادمی
سمت: مدیر واحد فن آوری اطلاعات IT
میزان تحصیلات: لیسانس کامپیوتر


5.0.4.0
V5.0.4.0