پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 اسفند 1397
مدیر ITمیثم خادمی
سمت: مدیر واحد فن آوری اطلاعات IT
میزان تحصیلات: لیسانس کامپیوتر


5.2.1.0
V5.2.1.0