پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 اسفند 1397
مدیر واحد عمرانجهانزیر کاووسی
سمت: مدیرعمران
میزان تحصیلات: لیسانس عمران
سوابق:
کارشناس عمران

مدیر دایره ساختمانی


5.2.1.0
V5.2.1.0