پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
مدیر واحد عمرانجهانزیر کاووسی
سمت: مدیرعمران
میزان تحصیلات: لیسانس عمران
سوابق:
کارشناس عمران

مدیر دایره ساختمانی


5.2.1.0
V5.2.1.0