پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
مدیر کمیسیون ماده 77مرتضی صالحی

سمت: مدیر کمیسیون 77
میزان تحصیلات: کارشناس حقوق
سوابق:
مدیر تاکسیرانی
جانشین دبیرکمیسیون ماده صد
دبیرکمیسیون 77

 


5.2.1.0
V5.2.1.0