پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
رییس اداره نظارت بر ساخت وسازهای شهری(شهرسازی)
مهندس محمد جامعی
 سمت: رییس اداره نظارت بر ساخت وسازهای شهری(شهرسازی)

سوابق کاری:
مدیر زیباسازی
کارشناس واحد عمران
عضو کمیته فنی بازرگانی شهرداری
کارشناس واحد شهرسازی
پست الکترونیک: mohammad.jamei@yahoo.com

5.2.1.0
V5.2.1.0