پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
رییس اداره نظارت بر ساخت وسازهای شهری(شهرسازی)
مهندس محمد جامعی
 سمت: رییس اداره نظارت بر ساخت وسازهای شهری(شهرسازی)

سوابق کاری:
مدیر زیباسازی
کارشناس واحد عمران
عضو کمیته فنی بازرگانی شهرداری
کارشناس واحد شهرسازی
پست الکترونیک: mohammad.jamei@yahoo.com

5.0.4.0
V5.0.4.0