پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
مدیر خدمات شهریعبداله برجویی                    


پست سازمانی فعلی: مدیرخدمات شهر
میزان تحصیلات: لیسانس حسابداری

سوابق :
مدیر اجرائیات
مدیر ترابری و حمل ونقل
جانشین اجرائیات
مسئول تخلفات ساختمانی
مسئول سد معبر

5.2.1.0
V5.2.1.0