پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
واحد نقلیه

 
عبدالله برجوئی
پست سازمانی: مدیر ترابری و امور حمل ونقل
سوابق کاری:

 
مدیر اجرائیات
مدیر خدمات شهری
جانشین اجرائیات
مسئول تخلفات ساختمانی
مسئول سد معبر

5.2.1.0
V5.2.1.0