پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 اسفند 1397
واحد نقلیه

حسن پاپری

پست سازمانی: مدیر ترابری و امور حمل ونقل
سوابق کاری:
کارپرداز سازمان اتوبوسرانی
کارپرداز واحد ترابری و امورحمل ونقل
تکنسین برق واحد ترابری وامور نقل

5.2.1.0
V5.2.1.0