پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
واحد نقلیه

حسن پاپری

پست سازمانی: مدیر ترابری و امور حمل ونقل
سوابق کاری:
کارپرداز سازمان اتوبوسرانی
کارپرداز واحد ترابری و امورحمل ونقل
تکنسین برق واحد ترابری وامور نقل

5.0.4.0
V5.0.4.0