پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
شهردار
مهندس محمد حسن محمدی
سمت : شهردار

میزان تحصیلات: فوق لیسانس معماری 
سوابق :

معاون فنی و شهرسازی
مدیر دایره عمران

کارشناس عمران
عضو کد دار نظام مهندسی
مدرس دانشگاه
عضو هیئت مدیره سازمان آتش نشانی برازجان
عضو کمیسیون فنی وتخصصی شهرداری
عضو کمیسیون ارزشیابی شهرداری
عضو کمیسیون فنی وبازرگانی شهرداری


5.2.1.0
V5.2.1.0