پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 اسفند 1397
مدیر طرح وبرنامهسید هاشم بصری

سمت: مدیر طرح وبرنامه

مدرک تحصیلی : لیسانس حقوق

 

سوابق کاری:

شهردار وحدتیه

سرپرست شهرداری برازجان

معاون اداری مالی شهرداری برازجان

مدیر درآمد5.2.1.0
V5.2.1.0