پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دانلود فایل

تعرفه عوارض ، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری در سال 1399

/_douranportal/documents/0/تعرفه عوارض سال 99 برازجان.pdf

تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری در سال 1398

/_douranportal/documents/0/تعرفه عوارض سال 98 برازجان.pdf

 


5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0